Conseil Exécutif du 26 juillet 2022
DELIBERATIONS


NuméroDélibérationDate de retour préfectureDate de publication
22/522CEIndividualizazioni di crediti - Prugramma 3218 Mezi tecnichi è lugistichi - ENS Bughjettu principali - Sizzioni Invistimentu Affectation de crédits d'investissement du programme 3218 Moyens techniques et logistique - ENS - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/523CEIndividualizazioni di crediti - Prugramma 1122 Mezi tecnichi è lugistichi / Duminiu stradali Bughjettu principali - Sizzioni invistimentu Affectation de crédits d'investissement du programme 1122 Moyens techniques et logistique / Voirie - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/524CEIndividualizazioni di crediti - Prugramma 3173 Mezi tecnichi è lugistichi /CFM Bughjettu principali - Sizzioni invistimentu Affectation de crédits d'investissement du programme 3173 Moyens techniques et logistique CFM - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/525CEIndividualizazioni di crediti - Prugramma 6154 Mezi tecnichi è lugistichi /Amministrazioni ginirali Bughjettu principali - Sizzioni invistimentu Affectation de crédits d'investissement du programme 6154 Moyens techniques et logistique/Administration générale - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/526CEIndividualizazioni di crediti par l'avviamentu di a prucidura di u marcatu di compra di pezzi di ricambiu nicissarii pà u mantinimentu in rigia di i camiò è u so mantinimentu par via d' uparazioni esternalizati (11 lotti) Individualisation de crédits de fonctionnement pour le lancement de la procédure du marché d'achat de pièces détachées nécessaires à l'entretien en régie des poids lourds et leur maintenance en opérations externalisées (11 lots) - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/527CEAiuti à i spurtivi di altu livellu - Annata 2022 Aides aux sportifs de haut niveau - Année 2022 - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/528CEAiuti à i prugetti d'animazione è di sviluppu - raportu 2022 Aide aux projets d'animation et de développement -rapport 2022 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/529CEAiutu à i club chì ghjoca in naziunale - Staghjone 2021/2022 Aide aux clubs évoluant en championnat national - Saison sportive 2021/2022 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/530CEAiuti pà l'infrastrutturi è l'attrazzi mubiliari spurtivi - raportu 2022 Aides aux équipements et mobiliers sportifs - rapport 2022 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/531CERegulamentu di l'aiuti à prò di a ghjuventù - Cunvenzione territuriale Ghjuventù 2022 - Individualizazione di i crediti. Règlement des aides en faveur de la jeunesse - Conventions territoriales Jeunesse 2022 - individualisation des crédits - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/532CE4rta individualizazioni di l'aiuti à u muvimentu assuciativu in u campu di l'accunciamentu di u tarritoriu - Prugrammi 3131 è 3132 4ème individualisation des aides au mouvement associatif pour le domaine de l'aménagement du territoire - Programmes 3131 ET 3132 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/533CE5rta individualizazioni di l'aiuti à u muvimentu assuciativu in u campu di l'accunciamentu di u tarritoriu. 5ème individualisation des aides au mouvement associatif pour le domaine de l'aménagement du territoire - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/534CERigulamentu di l'aiuti à prò di a Ghjuventù : sustegnu à u mezu assuciativu. Règlement des aides en faveur de la Jeunesse : soutien au milieu associatif - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/535CEIndividualizazione di u Fondu di parentalità 2022 in u quatru di u dispusitivu di e Rete d'ascoltu, d'appoghju è d'accumpagnamentu di i parenti. Individualisation du Fonds de parentalité 2022 dans le cadre du dispositif des Réseaux d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP) - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/536CEIndividualizazione di crediti di u prugramma 5151 - Prestazione rilative à l'aiutu suciale pè a zitellina Affectation de crédits du programme 5151 - Prestation aide sociale à l'enfance - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/537CEAffectation partielle des crédits d'investissement (AP) pour les actions opérationnelles de l'UAC relatives à la gestion des espaces protégés terrestres et maritimes, aux risques anthropiques et naturels, au développement durable de la mer, au patrimoine et à la biodiversité terrestre et marine - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/538CEAffettazione è individualizazione di l'auturizazione di prugramma di u prugramma 3133 à titulu di u Schema Muntagna Affectation et individualisation des autorisations de programme du programme 3133 au titre du Schéma de Montagne (SADPM) - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/539CEEnergia : Missa in opara di u quatru di cumpinsazioni tarrituriali (Aiuti à a stallazioni di sistemi d'acqua calda sanitaria è di sistemi fotovultaichi) Energie: Mise en oeuvre du cadre de compensation territorial (Aides à l'installation de systèmes d'eau chaude sanitaire et de systèmes photovoltaïques) - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/540CESustegnu à u sviluppu di a struttura Cuuparativa d'Attività è d'Impiegu WORK IN SCOP SC'OPARA nantu à l'anni 2021-2022-2023 Soutien au développement de la structure Coopérative d'Activité et d'Emploi WORK IN SCOP SC'OPARA sur les exercices 2021-2022-2023 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/541CEPrugrammazioni di l'aiuti à titulu di u Prugramma di sviluppu rurali di a Corsica 2014-2020 - Cumitatu 19 - Misuri 11.1 (CAB) è 11.2 (MAB) Programmation des aides au titre du Programme de Développement Rural de la Corse 2014-2020 - Comité 19 - Mesures 11.1 (CAB) et 11.2 (MAB) - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/542CEApprovu di u Ducumentu di messa in opera Prugrammazione operaziunale Corsica FEDER-FSE 2014-2020 Approbation du Document de Mise en Œuvre Programmation Opérationnel Corse FEDER-FSE 2014-2020 - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/543CEPrugrammazione d'operazione à titulu di u Prugramma Operaziunale FEDER-FSE 2014-2020 (REACT-EU). Programmation d'opération au titre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 (REACT-EU) - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/544CEAghjustu nu 4 à a cunvinzioni 'CONV-19-DEER-08' trà l'associu ' A Rinascita ' è a Cullittività di Corsica rilativa à a missa in reta di l'attori di a cultura scintifica, tecnica, industriali è di l'innuvazioni Avenant n°4 à la convention 'CONV-19-DEER-08' liant l'association 'A Rinascita' et la Collectivité de Corse relative à la mise en réseau des acteurs de la culture scientifique technique industrielle et de l'innovation - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/545CESuvvenzione di funziunamentu è d'ecchippamentu 2022 di l'istituti di u settore sanitariu Cismonte è Pumonti Subventions de fonctionnement et d'équipement 2022 des instituts du secteur sanitaire Cismonte et Pumonte - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/546CEIndividualizazione di suvvenzione cumplementare di funziunamentu à l'EPLE Individualisation de subventions complémentaires de fonctionnement aux EPLE - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/547CEIndividualisation de crédits au bénéfice du CROUS de Corse relatifs aux dispositifs de soutien du 'Schéma d'aide à la réussite, à la vie étudiante, à la formation professionnelle et à l'apprentissage 2019-2023' au titre de l'année d'étude et de formation 2022-2023 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe01/08/202211/08/2022
22/548CE7ma individualizazioni di crediti à titulu di u ' Schema di l'aiuti à a riescita è à a vita studiantina, à a furmazioni prufiziunali è à l'amparera 2019-2023 ', par l'annata 2022, in quantu à i misuri 16 7ième individualisation de crédits au titre du 'Schéma d'aide à la réussite et à la vie étudiante, à la formation professionnelle et à l'apprentissage 2019-2023' pour l'année 2022 relatives aux mesures 16 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/549CEMudificazioni di l'arristatu nu 22/224 CE di u 26 d'aprili di u 2022 in quantu à u sustegnu à l'azzioni educativa è culturali à prò di i sculari di u sicondu gradu par l'annata sculari 2021-2022. Modification de l'arrêté n° 22/224CE en date du 26 avril 2022 relatif au soutien à l'action éducative et culturelle en faveur des élèves du second degré pour l'année scolaire 2021-2022 - Délibération - Annexe27/07/202211/08/2022
22/550CEIndividualisation de crédits au bénéfice de l'Università di Corsica relatifs aux dispositifs de soutien du ' Schéma d'aide à la réussite, à la vie étudiante, à la formation professionnelle et à l'apprentissage 2019-2023' au titre de l'année d'étude et de formation 2022-2023 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/551CEPruposta di tramutamentu di una parti di a dutazioni 2022 di u sindicatu mistu per a custruzzioni è a gistioni di a sinemateca righjunali è di u centru culturali communali - Portivechju Proposition de désaffectation d'une partie de la dotation 2022 du Syndicat Mixte pour la construction et la gestion de la cinémathèque régionale et du centre culturel communal - Portivechju - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/552CEImpegnu di crediti di u prugramma 4423 Cultura Funziunamentu - Sirviziu Prumuzioni furmazioni Corsica Pôle tournages . Engagement de crédits du programme 4423 Culture Fonctionnement - Service Promotion formation Corsica Pôle tournages - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/553CEIndividualizazioni di crediti di u prugramma 4423 Cultura Invistimentu à prò di a criazioni sinematugrafica è audiuvisiva - - 2ndu cumitatu tecnicu Sinemà 2022. Individualisation de crédits du programme 4423 Culture Investissement en faveur de la création cinématographique et audiovisuelle - 2ème comité technique cinéma 2022 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/554CEAppicciu finanziariu 2022 à a cunvenzione di sustegnu à l'Associu CADC Una volta Programme 4423 Culture Fonctionnement : avenant financier 2022 à la convention annuelle de soutien à l'Association CADC Una volta - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/555CEIndividualizazione di crediti di u prugrammu Cultura Individualisation des crédits du programme 4423 Culture Fonctionnement - Secteur arts visuels - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/556CERigularizazione di u tassu di suvvinzione Rectification du taux d'intervention de l'opération n° 21SAC00536 suite à une erreur matérielle (programme 4423 Culture investissement Secteur Arts Plastiques) - Délibération - Annexe27/07/202211/08/2022
22/557CEODARC - Realizazione di un Ducumentu d'Ogettivu Agriculu è Silviculu (DOCOBAS) nantu à a cumuna di SANTA REPARATA DI BALAGNA ODARC - Réalisation d'un Document d'Objectif Agricole et Sylvicole (DOCOBAS) sur la commune de SANTA REPARATA DI BALAGNA - Délibération - Annexe - Annexe28/07/202211/08/2022
22/558CEODARC- Misura di sustegnu à a surveglianza di a SHARKA in u 2022 ODARC - Mesure de soutien à la surveillance de la SHARKA en 2022 - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/559CEODARC- Sustegnu à u sviluppu agriculu è rurale per via di l'animazione di l'associ fundiarii pasturali in Corsica è a so federazione, Aghjustu à a cunvenzione N°01M16406W ' ODARC - Soutien au développement agricole et rural par l'animation des associations foncières pastorales en Corse et leur fédération Avenant à la convention N°01M16406W ' - Délibération - Annexe27/07/202211/08/2022
22/560CEODARC- Cumplementu di finanziamentu Franceagrimer - VILLANOVA Marc-Antoine ODARC - Complément financement Franceagrimer - VILLANOVA Marc Antoine - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/561CEODARC- Aiutu à l'investimentu agriculu ODARC : ' Aide à l'investissement agricole ' - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/562CEODARC- Aiutu regiunale 2022 ‘Nu 3' ODARC - Aide régionale 2022 ' N° 3 ' - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/563CEODARC- Dispusitivu d'aiutu territuriale à l'investimenti d'attrazzera di e cantine vinicule ' Lottu Nu 1 ' ODARC ' Dispositif d'aide territoriale aux investissements d'équipement des caves vinicoles ' Lot N° 1 - Délibération - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/564CEDésignation du représentant de la Collectivité de Corse en vue de suivre la phase de négociation dans le cadre de la concession de service public de transport maritime de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre les ports de Corse et le port de Marseille à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2029 - Délibération - Annexe27/07/202211/08/2022
22/565CENuminazione di i membri di u cumitatu in l'arte vive Désignation des membres du comité d'experts du fonds d'aide à la production de phonogramme, de vidéo-clip, à la conception de spectacles, à la composition musicale, à la création et à la diffusion de spectacle - Délibération - (sans annexe)27/07/202211/08/2022
22/566CEMandatu speciale datu à Mma Antonia LUCIANI Cunsigliera esecutiva, pè u seguitu di una furmazione Mandat spécial accordé à Mme Antonia LUCIANI Conseillère exécutive, pour le suivi d'une formation. - Délibération - Annexe27/07/202211/08/2022
22/567CERapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,Conseil des sites de Corse : prorogation de l'arrêté 22/082 CE du 8 mars 2022 Raportu di u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica - Conseil des sites de Corse : prorogation de l'arrêté 22/082 Conseil Exécutif du 8 mars 2022 - Délibération - Annexe27/07/202211/08/2022
22/568CEAiuti pà i manifistazioni spurtivi - raportu 2022 Aides aux manifestations sportives - rapport 2022 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe27/07/202211/08/2022
22/569CERaportu d'infurmazione : prime mubilità ERASMUS + (Prima annata) Rapport d'information : premières mobilités ERASMUS+ (Année 1) - Délibération - Annexe29/07/202211/08/2022
22/570CECunvenzione finanziaria per l'annu 2 trà a Cullettività di Corsica (CdC) è France-Volontaires - Individualizazione di i crediti. Convention financière année 2 entre la Collectivité de Corse (CdC) et France -Volontaires Individualisation des crédits - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe29/07/202211/08/2022
22/571CEPrugrammazioni di l'aiuti à titulu di u Prugramma di sviluppu rurali di a Corsica 2014-2020 - Misuri PDRC Cumitatu 20. Programmation des aides au titre du Programme de Développement Rural de la Corse 2014-2020 - Mesures PDRC Comité 20 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe29/07/202211/08/2022
22/572CEApprovu di una nota quatru di l'Auturità di Gistioni di u PDRC 2014-2020 in quantu à a virificazioni di l'accittabilità di a spesa (costu è funziunalità). Approbation d'une note de cadrage de l'Autorité de Gestion du PDRC 2014-2020 sur la vérification du caractère raisonnable de la dépense (coût et fonctionnalité) - Délibération - Annexe - Annexe29/07/202211/08/2022
22/573CEModification de l'arrêté n° 22/465 relatif à l'affectation de crédits dédiés aux formations supérieures relatifs aux prix de thèses et aux prix de communications scientifiques attribués à l'occasion de ' La journée des doctorants 2022 ' organisée par l'Università di Corsica. - Délibération - Annexe29/07/202211/08/2022
22/574CEMudificazione di u prugrammu operativu FEDER/FSE CORSICA 2014-2020 Modification du Programme opérationnel FEDER/FSE Corse 2014-2020 - Délibération - Annexe03/08/202211/08/2022