Conseil Exécutif du 19 juillet 2022
DELIBERATIONS


NuméroDélibérationDate de retour préfectureDate de publication
22/503CEODARC - Individualizazioni di Cuntratti di Cuuparazioni Prufiziunali Agricula ODARC - Individualisation de Contrats de Coopération Professionnelle Agricole - Délibération - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/504CEDésignation du représentant du Président du Conseil exécutif de Corse en vue de présider la Commission consultative des services publics locaux devant examiner les rapports d'analyse financière des comptes 2020 pour les 3 délégations de service public portant sur les infrastructures numériques de la Collectivité de Corse - Délibération - Annexe20/07/202222/07/2022
22/505CECunvenzione di partinariatu per l'urganizazione di e ghjurnate di sensibilizazione è di sradichera di ranfie di streghe cf associu I Sbuleca Mare - Siti di a Rivillata, Isule di A Petra è Spani. Convention de partenariat pour l'organisation de journées de sensibilisation et d'arrachage de griffes de sorcières cf association I Sbuleca Mare - Sites de la Revellata, Iles de la Pietra et Spani - Délibération - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/506CERaportu di disaffettazione è di disimpegnu di crediti Rapport de désaffectation et désengagement de crédits - Délibération - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/507CEAffetazione di crediti per l'acquistu d'ugetti publicitarii pè a prumuzione di l'azzione purtate ind'u duminiu di l'educazione Affectation de crédits pour l'acquisition d'objets publicitaires pour la promotion des actions menées en matière d'éducation - Délibération - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/508CECunvenzione d'occupazione tempurania ad usu agriculu nantu à u duminiu publicu di u Cunservatoriu di u Liturale - Situ di a punta di Capicorsu - Situ di l'orlumare di A Curbaghja è situ d'Omigna. Conventions d'occupation temporaire d'usage agricole portant sur le domaine public du Conservatoire du Littoral-Site de la pointe du Cap Corse-Site des rivages de A Curbaghja - Site d'Omigna - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/509CECunvenzione d'occupazione tempurania ad usu agriculu nantu à u duminiu publicu di u Cunservatoriu di u Liturale - Situ di Molendinu (cumuna di Carghjese) Convention d'occupation temporaire d'usage agricole portant sur le domaine public du Conservatoire du Littoral - Site de Molendinu (Commune de Carghjese) - Délibération - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/510CEPrugrammazione di un'operazione à titulu di u Prugramma Operaziunale FEDER-FSE 2014-2020 Programmation d'une opération au titre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/511CELanciu di un ghjocu cuncorsu chjamatu 'Sott'à un stessu celu' rilativu à a cunniscenza di i prugetti finanziati cù u sustegnu di i fondi eurupei in Corsica. Lancement d'un jeu concours intitulé 'Sott'à un stessu celu' relatif à la connaissance des projets financés avec le soutien des fonds européens en Corse - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/512CEApprovu di a Cunvenzione POPAC 2022-2025 di a cumuna di Bastia à titulu di u regulamentu 'Una casa per tutti, una casa per ognunu' Approbation de la convention POPAC 2022-2025 de la commune de Bastia au titre du règlement 'Una casa per tutti, una casa per ognunu' - Délibération - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/513CECasteddu di A Punta - 2nda fasa- Approvu di i Studii d'avamprughjettu - Prugramma 4412 Château de la Punta - 2ème tranche - Approbation des Etudes d'Avant-Projet - Programme 4412 - Délibération - Annexe20/07/202222/07/2022
22/514CERevisione di u muntante di duie affettazione iscritte à u prugramma 3171 Privenzione di l'Incendii Révision d'un montant de deux affectations inscrites au programme 3171 Prévention des Incendies - Délibération - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/515CEAffettazione è individualizazione di l'auturizazione d'impegnu di u prugramma 3133 à titulu di u Schema Muntagna (SADPM) Affectation et individualisation des autorisations d'engagement du programme 3133 au titre du Schéma de Montagne (SADPM) - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/516CEAffettazione è individualizazione di l'auturizazione di prugramma (Chjama à Prugetti numerichi), prugramma 3133 à titulu di u Schema Muntagna (SADPM) Affectation et individualisation des autorisations de programme (AAP numérique) programme 3133 au titre du schéma de montagne (SADPM) - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/517CEAttribuzioni di suvvinzioni di funziunamentu è d'invistimentu à i strutturi culturali di u sittori audiuvisivu è sinemà par l'annata 2022 Attribution de subventions de fonctionnement et d'investissement aux structures culturelles du secteur audiovisuel et cinéma pour l'année 2022 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/518CEAffectation partielle des crédits de fonctionnement (AE) pour les actions opérationnelles de l'UAC relatives à la gestion des espaces protégés terrestres et maritimes, aux risques anthropiques et naturels, au développement durable de la mer, au patrimoine, à la biodiversité terrestre et marine et à la mise en œuvre des programmes de coopération européenne - Délibération - Annexe - Annexe20/07/202222/07/2022
22/520CEAffettazione di i crediti necessarii à un'assistenza à maestria di prugettu in u quatru di a creazione di u centru uspidalieru regiunale è universitariu di Corsica Affectation des crédits nécessaires à une assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la création du centre hospitalier régional et universitaire de Corse - Délibération - Annexe - Annexe21/07/202222/07/2022