Conseil Exécutif du 12 juillet 2022
DELIBERATIONS


NuméroDélibérationDate de retour préfectureDate de publication
22/467CERaprisintazione di a Cullettività di Corsica in i cumitati di servizii à e famiglie di a Cullettività di Corsica Représentation de la Collectivité de Corse au sein du comité des services aux familles de la Collectivité de Corse - Délibération - Annexe13/07/202222/07/2022
22/468CECumitatu di Rigiru e di seguita dedicatu à l'Acque d'Orezza Comité de pilotage et de suivi dédié aux Eaux d'Orezza - Délibération - Annexe13/07/202222/07/2022
22/469CEMandatu di valutazioni 'Valutazioni di u rigulamentu di l'intarvinzioni (RDI) in materia suciali, medicusuciali è di saluta in Corsica 2020' Mandat d'évaluation 'Evaluation du règlement des interventions (RDI) en matière sociale, médico-sociale et santé en Corse 2020' - Délibération - Annexe13/07/202222/07/2022
22/470CEAiutu à a rializazioni di filmetti in lingua corsa da a SARL EV PROD Aide à la production audiovisuelle de programmes courts en langue corse par la SARL EV PROD - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/471CEAiutu à e leghe è cumitati spurtivi - Stagioni 2021/2022 è 2022/2023 Aide aux ligues et comités- Saisons Sportives 2021/2022 et 2022/2023 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/472CERèglement des aides en faveur de la jeunesse - U pattu di a ghjuventù Individualizazioni di i crediti - Prima Strada Individualisation des crédits - Prima Strada - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/473CEAnnullazione di un indebitu di RMI Annulation d'un indu de RMI - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/474CEIndividualizazioni di i crediti di u prugramma 3132 "Sviluppu tarrituriali" Individualisation des crédits du programme 3132 'Développement territorial' - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/475CEEnergia : cuntrattualizazioni CPER CDC/ADEME (prugramma 3310) Energie : contractualisation CPER CDC/ADEME (programme 3310) - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/476CEEnergia : missa in opara di u quatru di cumpinsazioni tarrituriali CdC- EdF Energie : mise en œuvre du cadre de compensation territorial CdC-EdF - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/477CEPrugramma 2131 - disimpegnu è disaffittazioni di crediti Programme 2131 - désengagement et désaffectation de crédits - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/478CEChjama à Manifestazione d'Interessu 'Missione prumuziunale, participazione à e cunferenze Tech Up For Women in New York è scontri in giru à l'impresariatu feminile' Appel à Manifestation d'Intérêt 'Mission promotionnelle, participation aux conférences Tech Up For Women à New York et rencontres autour de l'entrepreneuriat féminin' - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/479CEPrugrammazione di l'aiuti à titulu di u Prugramma di sviluppu rurale di a Corsica 2014-2020- Misure PDRC cumitatu 17 Programmation des aides au titre du Programme de Développement Rural de la Corse 2014-2020 - Mesures PDRC comité 17 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/480CEPrugrammazioni di l'aiuti à titulu di u Prugramma di sviluppu rurali di a Corsica 2014-2020 - Misuri PDRC - Cumitatu 18 Programmation des aides au titre du Programme de Développement Rural de la Corse 2014-2020 - Mesures PDRC - comité 18 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/481CEPrucedura di Chjama d'ufferte aperta per un mercatu di cunsigliu è d'assistenza in quantu à l'istruzzione è u cuntrollu di u serviziu fattu di i cartulari di dumande d'aiutu à titulu di i fondi eurupei di a Cullettività di Corsica Passation d'un appel d'offres ouvert pour la conclusion d'un marché de conseil et d'assistance pour l'instruction et le contrôle de service fait des dossiers de demande d'aide relevant des fonds européens de la Collectivité de Corse - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/482CEPrugramma 1310 - Prugramma d'investimenti 2021 di l'Uffiziu d'ecchippamentu idrolicu di Corsica Programme 1310 - Programme d'investissements 2021 de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse - Délibération - Annexe13/07/202222/07/2022
22/483CEAffetazione di crediti per comprà publicità in favore di a prumuzione di u foru di i mistieri è di a furmazione Affectation des crédits pour l'achat d'espace pour la promotion du salon des métiers et de la formation - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/484CEMudificazione di a cunvenzione nu 21/SFOR/40 in quantu à l'azzione ' messa in sinergia ' d'Optimus Fac è finanziata in u quatru di u Pattu Regiunale d'Investimentu in e Cumpetenze. Modification de la convention n°21/SFOR/40 concernant l'action "mise en synergie" d'Optimus Fac et financée dans le cadre du Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/485CEAffettazione di i crediti d'investimentu di u prugramma 4438 Patrimoniu - Museu d'Aleria Affectation des crédits d'investissement du programme 4438 Patrimoine - Musée d'Aleria - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/486CESuvenzione di funzionamente è investimentu 2022 à e strutture culturale di l'arte vivi - l'arte in scena Programme 4423 Culture - Attribution de subventions de fonctionnement et d'investissement 2022 aux structures culturelles du secteur des arts vivants - arts de la scène - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/487CEProgramme 4423 Culture Fonctionnement et Investissement - Attribution des aides à la conception de spectacle, création de spectacles, composition musicale et à la production de phonogramme et clip vidéo (2ème comité d'experts consultatif 2022 du 30 juin 2022) - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/488CEPruposta di mudifica di u tassu di suvvenzione attribuita è di prurugazione di cunvenzione cun associ Proposition de modification de taux de subvention attribuée et de prorogation de conventions avec des associations - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/489CEindividualizione d'u prugrammu cultura 4423 - settore di u libru e di a lettura publica Individualisations du programme 4423 -Secteur livre et lecture publique - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/490CEPruposti d'individualizazioni di i crediti di u fondu ' Cultura ' di u sittori Arti visuali - Premiu di l'arti visuali, premiu talentu Individualisations des crédits du programme Culture - Secteur Arts visuels - Premiu di l'arti visuali, premiu talentu - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/491CEODARC-PDRC : Cumplementu à a Chjama à Prugettu Meccanizazione agricula ODARC - PDRC : complément à l'Appel à Projet Mécanisation agricole - Délibération - Annexe13/07/202222/07/2022
22/492CEODARC-PDRC : prulungamentu di a Chjama à Prugettu ' Attrazzera di e splutazione agricule cun dispusitivi di cuntrollu di l'irrigazione ' ODARC - PDRC : prolongation de l'Appel à Projet "Equipement des exploitations agricoles en dispositif de pilotage de l'irrigation" - Délibération - Annexe13/07/202222/07/2022
22/493CEODARC- Prulungazione di u dispusitivu "Accumpagnamentu di e splutazione d'allevu pè a messa in opera d'investimenti di pruvista è di trasportu di l'acqua per abbiverà u bestiame - Sicchia 2022 ODARC - Prolongation dispositif 'Accompagnement des exploitations d'élevage dans la mise en place d'investissements de stockage/transport de la ressource en eau pour l'abreuvement des animaux - Sècheresse 2022' - Délibération - Annexe13/07/202222/07/2022
22/494CEODARC- Aiutu à l'investimentu agriculu ODARC - Aide à l'investissement agricole - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/495CEODARC - Investimenti cullettivi - Agnellu è caprettu di Corsica ODARC - Investissements Collectifs - Agnellu è caprettu di Corsica - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/496CEODARC - Aghjustu pè a mudificazione di u muntante di suvvenzione rilativu à a cunvenzione 01M15961W ODARC - Avenant portant sur la modification du montant de subvention relatif à la convention n° 01M15961W - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/497CEODARC - PDRC - Valutazioni di a Chjama à Prughjetti "Biosicurità purcina" ODARC - PDRC - Validation de l'Appel à Projets "Biosécurité porcine" - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/498CEPruposta di rimpegnu di i fondi attribuiti à a cità di Bastia pè a prugrammazione 2020 di sfarenti spettaculi, manifestatione è azzione culturale Proposition de réengagement des fonds attribués à la ville de Bastia pour la programmation 2020 de différents spectacles, manifestations et actions culturelles - Délibération - Annexe - Annexe13/07/202222/07/2022
22/499CEAvisu nantu à u prugettu di quaternu di cariche di e chjame à ufferte di a Direzzione Generale di l'Energia è di u Clima nantu à e stallazione di pruduzzione d'elettricîtà fotovultaica in le Zone Non Intercunnesse Avis sur le projet de cahier des charges des appels d'offres de la Direction Générale de l'Energie et du Climat sur les installations de production d'électricité photovoltaïque dans les Zones Non Interconnectées - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe19/07/202222/07/2022
22/500CEAffittazioni di crediti di u prugramma Saluta è Suciali - Chjama à Prughjetti Cultura è Salute 2022/2023 Affectation de crédits du programme Santé-Social - Appel à projets Culture et Santé 2022/2023 - Délibération - Annexe - Annexe19/07/202222/07/2022
22/501CEPrugramma Salute è Suciale Funziunamentu - Sustegnu à azzioni di prutizzioni è d'accumpagnamentu di i publichi vulnarevuli Programme Santé-Social Fonctionnement - Soutien à des actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles - Délibération - Annexe - Annexe19/07/202222/07/2022
22/502CEAffettazione di crediti di u prugramma Salute è Suciale - Investimentu - Finanziamentu di travaddi di l'alloghji distinati à l'accuddenza famiddali di i parsoni anziani e svantaghjiati Affectation de crédits de programme Santé-Social - Investissement - Financement de travaux d'un logement dédié à l'accueil familial des personnes âgées et/ou handicapées - Délibération - Annexe - Annexe19/07/202222/07/2022
22/519CERaprisintazioni di a Cullittività di Corsica ind'i Cunsigli tarrituriali di saluta istituiti in u tarritoriu di a so cumpitenza Représentation de la Collectivité de Corse au sein des Conseils territoriaux de santé institués dans son ressort territorial - Délibération - Annexe20/07/202222/07/2022